Fransa’­da neo­faşizmin tır­manışı ve faşist mil­is­lerin ilk provası olarak, Sivens baraj direnişin­den bah­set­mek istiyorum.

Küre­sel Kap­i­tal­izm, yarat­tığı büyük ekolo­jik sosyal krizin sancılarını atlata­ma­manın çare­si­zliğiyle debe­lenirken Pan­do­ra’nın kutusu bütün kötülük­leriyle yeniden açılıp saçılır. Savaşlar, işgaller, ekokırım­lar, fırtı­nalar, sell­er, tsunamil­er, kasır­galar, deprem­ler, ve Orta­doğu, Asya,  Afri­ka ve Balkan­lar’­dan Avru­pa’ya ardı arkası kesilme­den devam eden göç­men akınları…

Avru­pa’nın ve dünyanın en kıdem­li hay­dut soy­ları, göç­men halk­lara ve ken­di halk­ları­na karşı yasaları, yalan­ları, sınır­ları, jan­dar­maları ve siv­il faşist koman­doları ile hareke­tle geçerler…

Sınır­lar, topla­ma kam­pları, yük­sek güven­lik­li hapis­hanel­er teyakkuz edilir, sokak­lar göç­men karşıtı manipülatif gös­ter­ilere, ırkçı saldırılara, mül­te­ci dayanış­ma yürüyüş­ler­ine ve işgal evler­ine, işçi ve öğren­ci gös­ter­i­ler­ine, ZAD direniş­leri­ni sahne olur…

Sivens ZAD’ı direnişinden bugünün Fransa’sına bir gönderme : faşist milisler

2015 Şubat ayın­da Fransa’nın güneyinde, bugünün Fransa’sı­na gön­derme yapan tar­ih­sel bir olay yaşandı.

25 Şubat 2015 tar­i­hinde Siven­s’te­ki baraj direnişi, pro­je­si taraftarı faşist mil­isler tarafın­dan 5 gün boyun­ca jan­dar­ma eşliğinde kuşat­ma ve saldırıya maruz kaldı.

Çiftçil­er ve silahlı avcılar grubu, yol­ları zor­la bloke ederek ve onlar­dan şüphe­le­nen herkese saldırarak tüm çevre­de­ki toplu­luk­ları terörize etti. Yukarı­dan gelen tal­i­mat­lara uygun olarak, jan­dar­malar bu şid­det gru­plarını dağıt­mak için hiçbir zaman müda­hale etmediği gibi, saldır­gan­ların hiçbiri yargılan­madı. Devlet destek­li bu strate­jinin amacı, iptal edilen baraj pro­jesinin sitesi­ni koruyan biz yaşam savunucu­larıy­la olan tüm dayanış­mayı kesmekti.

Aktivist kameranın tanıklığı ile faşist saldırı

25 Şubat 2015 günü biz­zat ben­im kafa kam­er­am tarafın­dan kaydedilen görün­tüler o gün jan­dar­manın müde­hale etmek­sizin izlediği faşist milis saldırısını tüm çıplak­lığıy­la belgeledi.

1969’dan 6, Mart 2015’e kadar ade­ta pro­je savaşları olarak geçen, Sivens Testet ZAD direnişinde, 9 Eylül 2014 tar­i­hinde gerçek­leşe­cek tahliye operasy­onun­da iş mak­i­nalarını dur­dur­mak için bir gece önce­den İsp­anyol, Fran­sız, Belçi­ka, Kanada’­dan arkadaşlar ve Türkiyeli tek anarşist olarak ben bir araya gelmiştik. Kadın-erkek gönül­lü ZAD’cılar hep bir­lik­te ve yağ­mur altın­da saba­ha kadar yaratıcı barikat­lar kurduk.

sivens

Sabahın ilk saat­lerinde jan­dar­ma eşliğinde ZAD savun­ma alanı­na gelen iş mak­i­naları, kendi­leri­ni alışılagelmiş barikat­ların yanın­da bir de göğüs­ler­ine kadar toprağa göm­müş gönül­lü kadın ve erkek 6 anarşistin can­lı barikatıy­la karşısın­da buldular…

Sivens, gün­ler­den beri yoğun bir jan­dar­ma, şoven-faşist milis kuşat­ması ve saldırıları altın­day­dı. Daha bir kaç gün önce alanımıza sızıp araçlarımıza ve katledilen yoldaşımız Remi’nin anısı­na dik­tiğimiz sem­bo­lik ağacı tahrip eden ırkçı milis grubunun önce­ki gece barikatımıza yap­tık­ları sab­o­ta­jla tan­siy­on yeniden yük­selm­eye başlamıştı. Sabahın ilk saat­lerinde yoldaşlarımız tarafın­dan farkedilen sem­bo­lik ağaç sab­o­ta­jını kadın yoldaşlarımız­dan birinin uyarısıy­la öğren­miş ve barikatı onar­mak için dört koldan koşa koşa gelmiştik.

sivens

Barikatımızı kollek­tif bir şek­ilde hızlı­ca tekrar onar­mıştık ki, yan yoldan, önce jan­dar­ma ekip­leri son­ra da faşist milis grubu gelip barikatın arkasın­da kon­um­lan­mıştı. Ve önce küfür­le son­ra da üzer­im­ize taş ve ağaç parçaları fır­latarak taciz etm­eye başladılar. Onlara sözle karşılık­lı ver­mek­ten baş­ka bir şey yap­madan barikatımızı güçlendirm­eye devam ettik. Bu esna­da jan­dar­ma ilginç bir şek­ilde bu taci­zlere her han­gi bir müde­halede bulun­madan yal­nız­ca izle­mek­le yetiniy­or­du. Hay­dut­lar barikatın gerisinde ateş yakıp mil­liyetçi şoven marşlar söylüy­or­du. İşte tam bu sıra­da içlerinden biri barika­ta yak­laşıp tek­mele­m­eye başladı. Ardın­dan bir kaç milis daha… Ben arkadaşlara, “barika­ta müde­hale var” diye seslendik­ten son­ra kafa kam­er­amı çalıştırıp barikatımızı tek­meleyen­leri kay­det­mek için onlar­da doğru yöneldim. Aynı anda ben­im­le bir­lik­te elinde küçük cep kam­erası ile genç bir arkadaşım ve onun önünde, yanın­da­ki köpek can dos­tu­mu­zla bir­lik­te bir baş­ka ZAD’cı yoldaşımız, barika­ta doğru yak­laş­maya başladık. Barika­ta on on beş metre kala barikatı ilk tek­meleyen faşist nar­alar atarak üzer­im­ize doğru saldırıya geçti. Bu saldırı anın­da köpek can dos­tu­muzu ve yoldaşımızı tekme ve yum­ruk­lar­la yere savu­ran pro­vokatör faşist, son­ra­ki ham­leyi de bana yap­tı. Ve işte bu atağın ardın­dan, a güne kadar alana girm­eye cesare­tle ede­meyen jan­dar­malar yan­ların­da­ki diğer faşist güruh­la bir­lik­te topy­ekün alana girdil­er. Bir haf­tadır bu saldırı anını kol­layan devlet ve faşist milis ortak saldırısı nihayet gerçek­leşmişti. Bu ara­da orga­nize bir şek­ilde gerçek­leşen bu saldırı­da geri çek­ilirken almaya fır­sat bula­madığımız değer­li eşyalarımız, mont­larımız, kim­lik ve par­alarımız faşist mil­islerce ele geçir­ilip jan­dar­manın göz­leri önünde ateşe ver­il­di. Jan­dar­ma şefi ise, uyarımızı din­le­mek yer­ine bizi alan­dan sürmeyi orga­nize ediyordu.

Bu saldırı tel­siz anon­slarımı­zla gelen diğer ZAD’cıların topy­ekün karşı savun­ması ile akşam saat­lerinde, biraz geriye kur­duğu­muz yeni barikatımızın önünde yak­tığımız direniş ateşiyle sona erdi.

Jan­dar­ma ve siv­il mil­is­lerin bir­lik­te orga­nize olduğu bu saldırı aynı saatlerde baş­ka nok­ta­lar­da da yaşan­mıştı. Ancak olağanüstü bir koş­tur­ma­ca alan­da­ki bütün yaşam savunucu­ları bu özel eğitim yaşam düş­manı hay­dut­ları geri püskürt­meyi başarmıştı.

Gele­lim bugüne… Bu tar­ih­sel olay, bütün devletler gibi Fran­sız devle­tinin de ne kadar çok yön­lü baskıcı bir otoriter­liğe sahip olduğunu göster­mek­te. Öte yan­dan ken­disi için risk say­dığı durum­lar­da da, yedeğin­de­ki faşist milis güç­leri nasıl doğru­dan ya da dolaylı olarak manipüle etmek­te, kul­lan­mak­ta olduğunu gösteriyor.

Somut­lay­a­cak olur­sak; Fransa-İtalya sınır boy­ların­da Fran­sız jan­dar­ması ile bir­lik­te mül­te­ci operasy­on­lara katılan ırkçı kim­likçil­er gibi, ya da daha gün­cel haliyle FN ve UMP gibi sağ ve faşist par­ti­lerin sızarak manipüle etm­eye çalıştığı “Sarı Yeleklil­er” hareke­tinin şoven, ırkçı, faşist, cin­siyetçi, homo­fo­bik bileşen­leri gibi, mev­cut sis­tem içi ikti­dar dalaşının potan­siyel fiili gücü olan anti ekolo­jik geri­ci hareketi gibi…

Sonuç olarak, faşizmin milis güç­leri mey­dan­lar­da fiilen deney­im­lenirken Sivens ZAD direnişinde yaşadığımız bu ilk milis provası ile bugünkü ben­z­er güç den­emeler­ine bir gön­derme yap­mış olduk. Ancak ikti­dar­ların sokak­lar­da­ki bu tehlike­li güç den­emelerinin yakın gele­cek­te­ki potan­siyel hareket­lerinin nerelere ve kim­lere karşı yön­ele­ceği­ni ve nelere mal ola­cağını geçmiş deneyler­den tecrübe edip bu kaotik süreçten nasıl çıkıla­bile­ceği­ni dayanış­ma ağların­da tartış­maya açmak gerekir.

Dayanış­ma Yaşatır.
Dayanış­ma ile kalın…

sivens


Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Ji kerema xwere dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas.
You may use and share Kedistan’s articles and translations, specifying the source and adding a link in order to respect the writer(s) and translator(s) work. Thank you.
Por respeto hacia la labor de las autoras y traductoras, puedes utilizar y compartir los artículos y las traducciones de Kedistan citando la fuente y añadiendo el enlace. Gracias.
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.