Amerika’da yaşayan yerlil­er arasın­da Lako­ta diye bir kehanet var ve 23 bin yıl­lık geçmişe sahip yerlilerin inancı­na göre, Zuze­ka, yani “Kara Yılan” olarak nite­lendirdik­leri düş­man geldiği zaman dünyanın da sonu ola­cak. Kızılder­ilil­er, ABD’de kendi­leri için ayrılan Dako­ta toprak­ları­na yapıl­mak iste­nen petrol boru hat­tını Zuze­ka olarak adlandırıyor.

Kuzey Dako­ta Sioux kabilesin­den Yuskin Amer­i­can Horse (Amerikan Atı) şöyle açıklıyor :

Büyük­ler­im­iz bize, ‘Zuze­ka sape (Kara yılan) bu toprak­lara geldiği zaman dünyamız sona ere­cek­tir’ dedil­er. Şim­di Zuze­ka gel­di. Zuze­ka, ‘Dako­ta Petrol Boru Hattı’dır. Buna karşı savaşmalıyız.

zuzeka-karayilan-dakotaGetirdik­leri iş makinelerinin demir pençeleri ile toprak­larımızın nasıl katledildiğine şahit oldum. Bu toprak­lar ben­im ata­ları­ma ait. Bu toprak­lar­da akra­balarımın köy­leri bulunuy­or. Devlet görevlilerinin halkı için dik duran yer­li kardeş­ler­i­mi yer­lerde sürükley­erek götürdük­leri­ni gördüm. Dako­ta, biz­im dil­im­izde ‘dost’ anlamı­na gelir. Dako­ta Petrol Boru Hat­tı en baş­ta ken­di isminde yer alan Dakota’ya ihanet ediyor.

Bu pro­je Dako­ta, Lako­ta ve Nako­ta halk­ları ve gele­cek kuşak­lar için tehlike demek. Dünya­da iklim­in değişme­sine neden oluy­or. Ne yazık ki, sadece Dako­ta’­da değil, bütün dünya­da yer­li halk­lar bu tür pro­jelerin kur­ban­ları oldu. 

Böyle bir kav­ganın içinde ola­cağım aklı­ma bile gelmez­di ama ben her zaman Crazy Horse (Çıl­gın At), Sit­ting Bull (Otu­ran Boğa) ve atam Amerikan Horse’a (Amerikan Atı) hayran­lık duy­muşum­dur. Onların halk­larımız için zal­im­lere karşı verdiği mücade­leyi şim­di de ben sürdürüyorum.

Devletin yıl­lardır halkı­ma verdiği zarar­ları, büyük tahri­b­at­ları hüzün­le izliy­o­rum. Yıl­lardır hep aynı kafa, yerlilere karşı tavır­ları hiç değişme­di! Değişen sadece bize karşı kul­landık­ları silahlar. Fakat bu beni şaşırt­mıy­or. Bu büyük bir delilik örneği. Aynı zal­im­liği, sonu­cun fark­lı ola­cağını düşünerek tekrar­la­maları tama­men man­tık­sı­zlık. Bu tar­i­hi mücadele, Oceti Sakowin (Sioux halkının gerçek ismi) halkını bir­leştir­di. Sadece Siouxlar değil bütün yer­li kabilel­er bu mücadelede bir araya gel­di. Kimi kabilel­er çadır­ları getir­di, kimi de yiye­cek­leri. Bir­lik­te yaşıy­oruz ve doğru olanı savun­mak için aynı cephede bir­lik­te mücadele ediy­oruz. Biz koruyu­cu­larız. Biz barışçıl bir şek­ilde toprak­larımızı koru­maya çalışıy­oruz. Bura­da ‘Kara Yılan’a karşı tar­ih yazılıyor”.

Dako­ta Petrol Boru Hat­tı pro­je­si Kuzey Dakota’nın Bakken böl­gesin­den el de edilen ham petrolü Güney Dako­ta ve Iowa eyalet­lerinden geçir­erek Illinois’e taşıy­a­cak. 4 eyalette 50 ilden geçe­cek olan boru hat­tının uzun­luğu 1886 km uzun­luğun­da ola­cak. Ener­gy Trans­fer Part­ners şir­keti tarafın­dan gerçek­leştir­ilmek­te olan Boru hat­tı boyun­ca 400 metre genişliğinde tam­pon bölge de ola­cak. Boru yak­laşık olarak toprağın bir metre altın­da ola­cak. Kuzey Dakota’da çıkarılan petrol böylece güney eyaletlere iletile­cek ve ora­da mev­cut boru hat­larıy­la ihra­cat yapılan Mek­si­ka Körfezi’ne taşın­abile­cek. Boru hat­tı günde yak­laşık 500.000 var­il petrol taşıy­a­cak. Kuzey Dako­ta eyaletinde Mis­souri Irmağı’nın üzerinden de geçe­cek. Bunun sadece toprağın değil, suyun da kir­len­me­sine yol aça­cağı kesin.

Ayrı­ca pro­je hat­tın­da bulu­nan önem­li kültürel ve tar­i­hi değer­ler de tehlik­eye atıla­cak. Boru hat­tı baş­ta Stand­ing Rocks olmak üzere yer­li halk­lara ait birçok toprak üzerinden ve kut­sal kab­ul ettik­leri sular­dan ve mezarlık­lar­dan geçiy­or. Şir­ket ayrı­ca Eylül ayının sonuna doğru önem­li bir Sioux yapımı eşyaların bulun­duğu toprağı satın almış ve bu kültür var­lık­ları­na zarar ver­mişti. İşte tüm bu neden­ler­le Kuzey Dakota’da bu mega pro­j­eye karşı cid­di bir mücadele var.

Dakota

3 Eylül’de direniş kampı

İlk olarak 3 Eylül’de başlayan gös­ter­ilere şir­ketin özel güven­lik güç­leri köpekler ve gaz bom­baları ile saldır­mıştı. Bul­doz­er­leri dur­dur­maya çalışan gös­teri­cilere şir­ketin özel güven­lik ele­man­ları böyle müda­hale edince, sosyal medya­da yer alın­ca gös­teri­cilere olan destek art­tı. Amerika’da yaşayan 300 kadar yer­li halk Stand­ing Rock direnişi ile dayanış­ma içerisinde olduğunu bildir­di. Böylece direnişçil­er boru hat­tının yanın­da yer­li hal­ka ait olan bölgede bir kamp kurarak direniş­leri­ni sürek­li hale getir­di. Sacred Stone Camp (Kut­sal Stone Kam­pı) adı ile bir face­book say­fası açan direnişçil­er her gün kamp­tan haber pay­laş­maya ve kam­pın ayak­ta kalması için destek topla­maya devam etti. Demokrasi Şim­di hareketi tarafın­dan çek­ilen görün­tülerde bir gös­tericinin neden bura­da olduğu­na dair söylediği şu sözler oldukça önem­li: “Çünkü su yaşamdır. Umarım göz­leri­ni açar­lar ve bir kalp­leri vardır”.

Özel güven­liğin şid­de­tine karşı direnişçilere Pazar günü daha büyük bir destek gel­di. ABD’nin diğer yer­li halk­ları da direnişin başını çeken Stand­ing Rock Sioux yerliler­ine destek ver­m­eye başladı. Yak­laşık 100 yer­li kabile Stand­ing Rock Sioux yerlilerinin çağrısı­na destek verirken 150 kadar kabile de direnişe destek mesajları gönderdi.

Dua ayinine polis engeli

28 Eylül Çarşam­ba günü Stand­ing Rock yerlilerinin düzen­le­mek iste­dik­leri dua ayi­ni yine güven­lik güç­ler­ince engel­len­di. Yolu kesen Kuzey Dako­ta polisinin silahlı olması dikkat çek­ti. Gös­teri­cil­er­le yaşanan gergin­lik sonu­cu polis 21 kişiyi gözaltı­na aldı. Aynı haf­ta 19 Kon­gre üye­si Obama’ya bir mek­t­up gön­der­di. Mek­tup­ta bugüne kadar yer­li halk­lar konusun­da birçok olum­lu adım atan ve daha önce Key­stone boru hat­tı pro­jesi­ni iptal eden Oba­ma yöne­ti­mi Kuzey Dako­ta boru hat­tı pro­jesi­ni de iptal etm­eye dav­et edildi.

plume-aigle-e1440374839980
Kara Yılan’la mücadele henüz bitmedi!

dakota-pipeline-pano-water-sacred4 Aralık 2016 tar­i­hinde Amerikan Ordusu Mühendisler Bir­liği, Dako­ta Access Ltd.’e ait boru hat­tının Oahe Gölü’ndeki Mni Sose’nin (Mis­souri Nehri) altın­dan geçir­il­erek Dako­ta Boru Hattı’nın tamam­lan­ması için gereken son irti­fak hakkı­na onay ver­mediği­ni duyur­du. Mühendisler Bir­liği Sözcüsü Jo Ellen-Dar­cy tarafın­dan yapılan yazılı açık­la­ma­da, nehir geçişine dair sınır­lı bir Çevre­sel Etki Değer­lendirme­si (ÇED) Raporu hazır­lanacağı ve alter­natif rota olasılık­larının ince­leneceği belirtiliyor.

Dako­ta Petrol Boru Hat­tı” pro­je­si, Kuzey Dako­ta’nın Kana­da sınırın­da­ki Bakken böl­gesin­den çıkarılan ham petrolün Güney Dako­ta ve Iowa eyalet­lerinden geçir­il­erek Illi­nois’e taşın­masını amaçlıy­or. Toplam 4 eyalette 50 ilden geçe­cek 1,886 kilo­me­tre uzun­luğun­da­ki boru hat­tı­na yer­li halk­lar Kara Yılan adını veriy­or. Devasa bir yılan gibi dört eyalete yayılan boru hat­tının geçiş güz­ergâhı olarak başlangıç­ta Kuzey Dako­ta’nın başken­tine yakın bir nok­ta belir­len­mişti ancak söz konusu rota, başkente içme suyu sağlayan kay­naklara zarar vere­ceği endişe­siyle iptal edilmişti.

Stand­ing Rock’taki Sioux Yerlileri ve onlara katılan onlar­ca baş­ka kabile Kara Yılan’ın güz­ergâhının ata­larının mezarlarının bulun­duğu kut­sal toprak­lar­dan geçtiği gerçeğine daya­narak Nisan ayının son gün­lerinde mücadel­eye başladık­ların­da kendi­ler­ine Su Koruyu­cu­ları dedil­er. Su Koruyu­cu­ları boru hat­tının geçe­ceği Oahe Gölü ve Mni Sose’de (Mis­souri Nehri) gerçek­leşe­bile­cek bir sızın­tının bölgede­ki tüm can­lıları zehirleye­bile­cek büyük bir ekolo­jik tehdit olduğunu söylüyor.

Aylardır devam eden bu mücadelede Su Koruyucuları’nın üzer­ine coplar­la ve elek­trik­li şok silahlarıy­la saldırıldı, gözaltın­da köpek kulü­beler­ine kap­atılarak ve damgala­narak aşağı­landılar, dövüldüler ve hava sıcak­lığı sıfırın altın­da don­duru­cu şart­lar­dayken tazyik­li suya göğüs gerdil­er. Kut­sal toprak­ların­da yatan ata­ların­dan aldık­ları güce daya­narak geri çek­ilmedil­er ve nihayet cesaret ve karar­lılık­ları meyvesi­ni verdi.

Oba­ma yöne­ti­mi, Kasım ayı ortasın­da pro­jenin tamam­lan­ması için gereken onayı askıya aldığını, pro­jeyle ilgili bazı müza­k­erelerin yapıla­cağını açık­lamıştı. 4 Aralık’ta ordu­dan yapılan açık­la­may­la, pro­jenin Kuzey Dako­ta bölümüne yeni rota belir­leneceği karara bağlan­mış oldu. Bu karar tam da ülkenin dört bir yanın­dan bin­lerce savaş gazisi Su Koruyucuları’na katıl­mak ve kol­luk kuvvet­lerinin giderek dozunu art­tıran aşırı şid­de­ti karşısın­da direnişin ön safların­da yer almak üzere böl­g­eye ulaşırken açıklandı.

Su Koruyu­cu­ları için bu muaz­zam bir zafer. Bir araya gelip eyleme geçildiğinde nelerin mümkün olduğunu ortaya koyuy­or. Bu mücade­leyi büyük bir yüreklilik­le sürdürdüler.

Kara Yılan’a karşı tüm güç!

Mühendisler Birliği’nin kararı ve önümüzde­ki sürece dair ceva­p­lan­mayı bekleyen daha pek çok soru var ve Su Koruyu­cu­ları bu soru­ları yük­sek sesle sor­maya devam edecek:

  1. Mühendisler Bir­liği gerçek­ten de bir Çevre Etki Değer­lendirme Raporu hazır­lay­a­cak mı? Ve hazır­lay­a­cak­sa bu rapor pro­jenin ne kadarını kap­say­a­cak – sadece nehir geçişi­ni mi yok­sa tüm boru hat­tını mı?
  2. ÇED’te han­gi konu­lar göz önünde bulun­duru­la­cak? (Örneğin sızın­tı ris­ki anal­izi­ni kap­say­a­cak mı? Peki ya kut­sal alan­lar? Bakken’in iflas ettiği şu gün­lerde boru hat­tının ekonomik açı­dan gerek­li olup olmadığını yeniden değer­lendi­re­cek­ler mi?)
  3. Han­gi alter­natif rota­lar göz önünde bulun­duru­la­cak? “İnşaatt­an vazgeçmek” de seçenek­ler arasın­da yer ala­cak mı?
  4. ÇED süre­ci ne kadar sürecek?
  5. Kabilel­er ne kadar söz hakkı­na sahip ola­cak? Kamusal katılım süre­ci nasıl işleyecek?
  6. Mühendisler Birliği’nin daha önce hazır­ladığı Çevre Etki Değer­lendirme­si han­gi bakım­lar­dan yeter­siz bulundu?
  7. Genel olarak boru hat­ları­na dair düzen­leme süreç­ler­ine ilişkin olası değişik­lik­leri ele alan kabile istişare süreç­lerinin sonu­cu ne oldu? Her­han­gi bir değişik­lik öner­il­di mi?
  8. Alı­nan bu karar­ların Trump yöne­ti­minde ter­sine dön­me ihti­mali ne? (Pro­jenin sahibi ETP’de Trump’ın da hiss­esi var.)
  9. DAPL’nin Mühendisler Birliği’ne açtığı ve Cuma günü görülm­eye başlanacak olan davanın sonu­cu bu karar­ları nasıl etkileyecek?
  10. Amerikan hükümeti gerekirse şir­ketin nehrin altın­dan izin­siz son­daj yap­masını da zor kul­la­narak dur­dur­maya hazır mı?

Pro­jenin sahip­leri Ener­gy Trans­fer Part­ners ve Suno­co tarafın­dan yapılan açık­la­ma, Dako­ta Access’in izin­siz de olsa her halükâr­da son­da­ja devam ede­ceğin­den kuşku­lan­mamız için yeter­ince neden sunuy­or. Açık­la­ma şöyle son buluyor:

Bugün Beyaz Saray’dan Mühendisler Birliği’ne gelen yeni erteleme tal­i­matı, aşırı uçta yer alan az sayı­da seçmene yaran­mak adı­na hukukun ege­men­liği­ni terk eden bir yöne­tim tarafın­dan apaçık herkesin gözü önünde gerçek­leştir­ilen bir dizi poli­tik faaliyetin sonun­cusu. Baş­tan beri söylediğimiz gibi ETP ve SXL ken­di­ni bu hay­atî pro­jenin gerçek­leştir­ilme­sine sonun­da dek adamıştır ve Oahe Gölü ve çevresinde daha fazla rota değişimine izin ver­mek­sizin boru hat­tının tamam­lan­ması bek­len­tisi içindedir. Bu Yönetim’in bugün yap­tığı hiçbir şey bunu hiçbir surette değiştiremez.”

dakota

Su Koruyu­cu­ları direnişi hiç gevşeme­den sürdür­menin kri­tik bir önem taşıdığının farkın­da. Koal­isy­on, Aralık ayı boyun­ca Dako­ta Petrol Boru Hat­tı yatırım­cıları­na karşı “eylem ayı” çağrılarını sürdürüy­or. Kamp alanın­da­ki Su Koruyu­cu­ları mevzi­leri­ni terk etmem­eye karar­lı ve önümüzde­ki haf­ta­lar­da dünya çapın­da 100’ün üzerinde dayanış­ma eyle­mi plan­lanıy­or. Bu eylem­lerde oklar Kara Yılan’ın kalbine yani pro­jenin finansal desteğine çevrilmiş. Su Koruyu­cu­ları boru hat­tı pro­je­sine kre­di desteği veren 17 bankanın bu pro­jede­ki pay­larını gösteren bir hari­ta hazır­lamış. Dünyanın pek çok yerinde şube­si olan bu bankaların protesto edilme­si ve bu bankalar­da hesabı olan­ların par­alarını çek­erek hesaplarını kap­at­ması suretiyle Kara Yılan’ı besleyen kan damar­larını kesmek hedefleniyor.

Şim­di bir an soluk­lanıp bu zaferi ve Stand­ing Rock’ta şahlanan Yer­li Halk­ların diril­işi­ni kut­la­ma zamanı ama yine de unut­may­alım ki bu daha başlangıç. Su Koruyu­cu­ları Kara Yılan’ın bir­d­en çok başı ve geniş toprak­lara yayılan bir gövde­si olduğunu hatır­latıy­or. Su Koruyu­cu­ları şu an sadece bir boru hat­tıy­la mücadele etmiy­or, bu ener­jiyi daha ileriye taşı­yarak tüm fos­il yakıt altyapı pro­jeler­ine karşı bir direniş hareketi inşa ediyor.

american-horse-dakota-heyet

Dako­ta 1868

29 Kasım’da Kana­da fed­er­al hükümeti iki büyük boru hat­tı pro­je­sine daha res­men onay ver­di – Kinder Mor­gan’ın Trans Moun­tain genişleme pro­je­si ve Enbridge’in Line 3 boru hat­tı pro­je­si. Batı Sahili Yer­li Halk­ları ve destekçi­lerinin yıl­lar süren mücade­le­si sonu­cu Enbridge’in North­ern Gate­way boru hat­tı pro­je­si de aynı gün reddedildi.

dakota-pirinc-tarlalarindaKısa bir süre önce yenil­giye uğratılan Key­stone XL boru hat­tıy­la aynı kap­a­sit­eye sahip Line 3 boru hat­tı pro­je­si de Anishi­naabe halkının toprak­ları boyun­ca yer alan yeryüzün­de­ki en güzel göller böl­ge­si ve yabani pir­inç yatak­ların­dan geçerek Hardis­ty, Alberta’dan Supe­ri­or, Wisconsin’e kadar 1600 kilo­me­tre­lik bir hat­ta katran kumu petrolü taşıy­a­cak. Söz konusu rota­da tüm dünyada­ki tatlı su rez­erv­lerinin beşte biri­ni barındıran Great Lakes göller böl­ge­si de bulunuy­or. Line 3, 7,5 mil­yar doları bulan maliyeti ve günde 760.000 var­il petrol taşı­ma kap­a­site­siyle Dako­ta Petrol Boru Hattı’ndan da büyük bir pro­je ve 2 yıldır bölgede­ki Ojib­we kabilesinin önder­liğinde pek çok taban hareke­tinin de desteğiyle bu hat­ta karşı muaz­zam bir mücadele ver­iliy­or. Nisan 2017’de Line 3’ün ÇED süre­ci tamam­la­narak kamuoyu­nun görüş­ler­ine başvurulacak.

Bugün DAPL karşısın­da zafer kazanan Su Koruyu­cu­ları, şim­di Kara Yılan’ın diğer başlarının saça­cağı zehre karşı da sularını, kut­sal toprak­larını ve Doğa Ana’yı koru­mak için bir­leşik bir mücadel­eye hazır­lanıy­or. Anishi­naabe halkının toprak­ları boyun­ca yer alan yeryüzün­de­ki en güzel göller böl­ge­si ve yabani pir­inç yatak­ların­dan geçerek Hardis­ty, Alberta’dan Supe­ri­or, Wisconsin’e kadar 1600 kilo­me­tre­lik bir hat­ta katran kumu petrolü taşınacak.”

(Çeviri: İnan Mayıs Aru)

plume-aigle-e1440374839980
Bundan sonra?

Asıl sorun da bun­dan son­ra başlay­a­cak. Direnişin sahip­leri bu “çözüme” nasıl yak­laşa­cak­lar ve direnişin bun­dan son­ra­ki safhasın­da nasıl bir kon­um ala­cak­lar? Su Koruyu­cu­ları’nın Mühendisler Bir­liği’ne yönelt­tiği gibi, ” alı­nan bu karar­ların Trump yöne­ti­minde ter­sine dön­me ihti­mali ne? (Pro­jenin sahibi ETP’de Trump’ın da hiss­esi var.)Bütün bun­ları yaşa­yarak göreceğiz.

Kesin olan şu ki yeryüzü; ilişk­ili olduğu bütün var­lık­larıy­la insan eksen­li, doğal olmayan bir zor­la­may­la yenilen­e­mez ve ölüm­cül bir evr­eye doğru itilmek­te­dir. İns­anl­ık duru­mun­dan hay­dut­luk duru­mu­na geçilmiştir.

Yeryüzünde masum olan yal­nız­ca toprak, şu, bitk­il­er ve geride kalan hay­van çeşitlil­iğidir. Var olan­ları koru­mak, kol­la­mak, onar­mak artık yet­memek­te­dir. Kap­i­tal­ist­lerin sözde iklim kon­fer­ansları (COP 21 vb.) ise, ken­di­ni akla­ma ya da ömür­leri­ni biraz daha uzat­a­cak yeni arayışlar­dan baş­ka bir şey değildir ve sahte­dir. Yaşam bil­inçli özgür birey­lerin, gru­pların kolek­tif dayanış­maları, radikal alter­natif yaşam pro­jeleri, örneğin ZAD NDdL, Han­bach For­est, Hon­duras yer­li Halk­ların Örgüt­leri Kon­seyi, Dako­ta Su koruyu­cu­ları, Ama­zon Yerlileri, Alakır Nehri Kardeşliği, Karad­eniz isyan­da Grubu vb. dışın­da yeryüzünün gele­ceğine dair hiçbir somut yaşam­sal çaba görülmemek­te­dir. Mark­sist­lerin ve türev­lerinin doğal dünyadan bihaber poli­tik strate­ji­leri ise yal­nız­ca bir kara mizah malzemesidir.

Sonuç olarak doğal dinamik­leri büyük ölçüde kırılan, yal­nı­zlaştırılan yeryüzü bir hay­dut­lar cehen­ne­m­ine dönüşmüştür. Her gün daha büyük savaşlar­la, talan­lar­la, yağ­mala­malar­la, katliamlar­la dövülen, örse­le­nen dünyamız bu cehen­nem aralığın­da kendine ade­ta yeni bir yörünge aramaktadır.

Su Koruyu­cu­ları aktivisti, Kat Spell­man’ın dey­imiyle : But it’s not over!

1851 yılın­da imza­lanan ant­laş­madan beri gas­pedilen Oceti Sakowin Oyate toprak­ları ve boru hat­tı çevresin­de­ki üç direniş kam­pının haritası.

Doğa, bütün uzak-yakın, yaban diyarların­da­ki, insan, hay­van, orman ve su çeşitlil­iği ile ken­di­sine yeni bir doğal savun­ma hat­tı oluşturuyor.

Dakota Berta

Dako­ta’­da Hon­duras’lı aktivist Berta Cac­eres’e ithaf…

Dünyamız, Dako­ta’­dan Ama­zon­lara, Ama­zon­lar­dan ZAD’lara, Alakır’a ve hat­ta 21.yüzyılın ilk enter­nasy­on­al devri­mi niteliği taşıyan Rojava’ya kadar ken­di doğal itti­fak­larıy­la hay­dut­lara karşı yeni bir enter­nasy­on­al “doğru­dan eko-direniş ve dayanış­ma” ağı örgütlüy­or. Dako­ta’­da başlayan ve büyük bir dayanış­ma, direniş ve kazanım­la devam eden bu yeni döngü, dünyamızın geride kalan insan hay­van orman ve su dostluğu­na müthiş bir katkı sağlayacaktır.

» İki­nci bölüm :  Hay­dut­ların bit­meyen yağ­ması­na dire­nen halklar


Traductions & rédaction par Kedistan. | Vous pouvez utiliser, partager les articles et les traductions de Kedistan en précisant la source et en ajoutant un lien afin de respecter le travail des auteur(e)s et traductrices/teurs. Merci.
Kedistan’ın tüm yayınlarını, yazar ve çevirmenlerin emeğine saygı göstererek, kaynak ve link vererek paylaşabilirisiniz. Teşekkürler.
Kerema xwe dema hun nivîsên Kedistanê parve dikin, ji bo rêzgirtina maf û keda nivîskar û wergêr, lînk û navê malperê wek çavkanî diyar bikin. Spas
Sadık Çelik on EmailSadık Çelik on Facebook
Sadık Çelik
REDACTION | Journaliste 
Pho­tographe activiste, lib­er­taire, habi­tant de la ZAD Nddl et d’ailleurs. Aktivist fotoğrafçı, lib­ert­er, Notre Dame de Lan­des otonom ZAD böl­gesinde yaşıy­or, ve diğer otonom bölge ve mekan­lar­da bulunuyor.