15 Mayıs 2016’da ‪#‎HerYerdeGeceAyakta‬, ‪#‎KüreselAyakta‬ demek için 7 ve 8 Mayıs 2016 tarihlerinde hep birlikte Paris’e ! Paris#53

31 Mart’ta Paris’te gerçekleştirilen büyük yürüyüşten bu yana geçen üç haftadan sonra, yani bitmeyen Mart mücadele ayının 53üncü günü ‪#‎53Mart‬ 22 Nisan tarihinde, Gece Ayakta hareketi giderek genişlemekte.

Fransa’nın birçok büyük kentinde ve yabancı ülkelerin birçok merkezinde başka Gece Ayakta hareketleri örgütlendi ve ortak umudumuzu ve ortak isyanımızı dile getirdi. İşgal edilen meydanlara uğrayanlar ve işgallere katılanların hepsinin bildiği şey aynı : Bir şeyler oluyor!

Gezegenin tüm sakinleri, tüm sınırları yıkalım ve yepyeni bir küresel bahar yaratalım!

Önümüzdeki 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde bize katılın, République Maydanı’nda buluşalım, tanışıp, tartışıp, deneyimlerimizi ve bilgilerimizi paylaşalım, ortak bakış açılarımızı ve çözümlerimizi ortaya koyalım. Ve özellikle de, büyük bir uluslararası hareketi, 15 Mayıs’ta (‪#‎76Mart‬) tüm dünyada örgütlemek için hazırlık yapalım ve işte o tarihte gezegenin tüm meydanlarını ve kamu alanlarını geniş kitlelerle işgal ederek, bu yeni hareketi başarıya ulaştıralım. Gece Ayakta hareketinin kendi önüne koyduğu birinci görev, tüm mücadelelerin birleştirilebileceği ortak alanı yaratmaktır. Bu ortak alana doğru akacak tüm kollar ve çeşitli mücadeleler birleşerek daha geniş bir hareketi, üstelik de uluslararası bir seviyede yaratabilirler.

Dünyanın dört bir yanında malî pazarların diktasına, eğreti geçim yaptırımlarına, çevrenin yok edilmesine, savaşlara ve militarizme, yaşam koşullarımızın gitgide kötüleştirilmesine karşı çıkan birçok muhalif hareketin arasında bağlar zaten halihazırda mevcut. Rekabete ve bencilliğe, dayanışmamızla, düşüncelerimizle ve ortak eylemlerimizle karşılık verelim. Farklılıklarımız bizleri bölmek için gerekçe olamaz, tersine farklılıklarımız, bizlerin birbirimizi tamamlayarak ortak gücümüzü ortaya koyacağımız temelin ta kendisidir. Sesimiz duyulmuyor, temsilcilerimiz de yok, öyleyse, bizler, her türlü ufuktan ve kesimden gelen bireyler olarak birleşip, hep birlikte söz alacak, kamusal alanı işgal edeceğiz : Siyaset yapacağız, zira siyaset yapmak her bireyin, her birimizin, hepimizin görevi. Artık kendi köşesine çekilip tek başına öfkelenmek yok, tersine, zaman hep birlikte eylem yapma zamanı.

Bizler, % 99’uz, birlikte hareket edebilme gücüne, kabiliyetine sahibiz ve geriye kalan % 1’i ve onların dünyasını kentlerimizden, iş yerlerimizden ve yaşamlarımızdan sonsuza dek çıkarmak bizim elimizde.

7 ve 8 Mayıs tarihlerinde, hep birlikte Paris’e
République Maydanı’na doğru!

15 Mayıs’ta hep birlikte ayaklanalım!

#HerYerdeGeceAyakta, #KüreselAyakta !


Kedistan’in #NuitDebout ile ilgili diğer türkçe yazılarını da okuyabilirsiniz.

Bilgi :
Web | Twittere-mail | Facebook Event
Facebook “Nuit Debout” fransızca |  Facebook “Gece Ayakta” türkçe


APPEL INTERNATIONAL DE #NUITDEBOUT

A CONVERGER A PARIS LES 7 ET 8 MAI 2016
POUR UNE #NUITDEBOUTPARTOUT (#GLOBALDEBOUT) LE 15 MAI 2016

Le #46mars (15 avril), deux semaines après la grande mobilisation du 31 mars à Paris, le mouvement Nuit Debout ne cesse de s’étendre. Dans de nombreuses villes françaises et étrangères, des Nuits Debout voient le jour et témoignent d’espoirs et de révoltes communes. Tous ceux qui sont passés sur les places occupées et qui y participent le savent bien : il se passe quelque chose.

Habitants du monde entier, faisons tomber les frontières et construisons ensemble un nouveau printemps global ! Venez nous rejoindre les 7 et 8 mai prochains à Paris, place de la République, pour se rencontrer, débattre, partager nos expériences et nos savoir-faire, et commencer à construire ensemble perspectives et solutions communes. Et surtout, préparons et lançons ensemble une grande action internationale le 15 Mai (#76 Mars) pour occuper massivement les places publiques partout dans le monde à cette date.

Nuit Debout s’est fixé comme objectif premier la création d’un espace de convergence des luttes. Cette convergence pourrait aller encore plus loin et s’entendre à un niveau international. Des liens existent entre les nombreux mouvements qui s’opposent aux quatre coins du monde à la précarité, au diktat des marchés financiers, à la destruction de l’environnement, aux guerres et au militarisme, à la dégradation de nos conditions de vie.

A la compétition et l’égoïsme, nous répondons par la solidarité, la réflexion et l’action collective. Nos différences ne sont plus source de divisions, mais la base de notre complémentarité et de notre force commune. Ni entendus ni représentés, nous, personnes de tous horizons, nous nous réapproprions ensemble la parole et l’espace public : nous faisons de la politique, car elle est l’affaire de tous.

Aujourd’hui n’est plus le moment de s’indigner seul dans son coin, mais d’agir tous ensemble. Nous, les 99%, nous avons la capacité d’agir et de repousser définitivement les 1% et leur monde, pour les déloger de nos villes, de nos lieux de travail, de nos vies.

Les 7 et 8 Mai, convergeons ensemble à Paris
place de la République !

Le 15 Mai soulevons-nous ensemble :
#NuitDebout partout, #GlobalDebout !


Lisez aussi les autres articles de Kedistan #NuitDebout en turc

Infos :
Site Web | Twitter | Page FacebookEvénément Facebook | e-mail


WE CALL FOR A #GLOBALDEBOUT DAY OF ACTION ON THE 15 OF MAY, 2016

We call on peoples movements across the world to mobilise for justice and real democracy on the weekend of May 15th, 2016 for a #GLOBALDEBOUT. We invite you to come to Paris for an International Gathering of movements at Place de la Republic on May 7 and 8.

Today #46mars (April 15) is just two weeks after one million people mobilized in Paris and the movement Nuit Debout continues to grow. In numerous French and foreign cities, #Nuitdebout (Night on our Feet) is a light in the dark, it gives testimony to our hopes, dreams and common rebellions. Those who have taken the squares in the past and those who are taking them NOW: we know something is happening.

The struggle for a better world is Global and without boarders, let’s construct together a global spring of resistance! Join to us on May 7th and 8th in Paris at Place de Republique to debate, to share our experiences and to begin to construct together common solutions. There we will strategise and prepare for an international action on MAY 15th (#76mars). On this date we will occupy, mobilise and take direct action together across the world.

Nuit Debout’s first aim is to create a space for the ‘convergence of stuggles’. We hope this convergence will go beyond France and spread worldwide. There exist numerous links between social movements in all four corners of the world; from unemployment to the imposition of the financial markets, from the destruction of the environment to war and unacceptable inequality.

In repsonse to a system based on competition and individualism, we answer with the solidarity, participatory democracy and collective action. Our differences are not a source of divisions, but rather our strength, as we complement each other struggles. We are neither listened nor represented by the current economic system.

Together we retake public space and politics because politics is a matter of all of us. Now is not the moment retreat, but to come together for change.

We are the 99 % and we are here to reject the financial and poltical rule of the 1 % and their world. We are here to take back our cities, our places of work and our lives.

On May 7th and 8th, let’s come together to Paris to the square of the Republic!

On the day of May 15 we will rise up together for a global day of action.

#NuitDebout everywhere!
#GlobalDebout!


LLAMADA INTERNACIONAL DE #NUITDEBOUT

REUNION INTERNACIONAL EN PARÍS EL 7 Y 8 DE MAYO DE 2016 POR
#NUITDEBOUT A TRAVES DE #GLOBALDEBOUT el 15 de mayo de 2016

El #46mars (15 de abril), dos semanas después de la gran movilización del 31 de marzo en París, el movimiento Nuit Debout no deja de extenderse. En numerosas ciudades francesas y extranjeras, las #NocheEnPie ven la luz y dan testimonio de esperanzas y rebeliones comunes. Los que han pasado por las plazas ocupadas y los que están participando en ellas lo saben bien: algo está pasando.

¡Habitantes del mundo entero, hagamos derribar las fronteras y construyamos juntos una nueva primavera global! Únete a nosotros los próximos 7 y 8 de mayo en París, en la plaza de la República, para encontrarnos, debatir, compartir nuestras experiencias y nuestras habilidades públicas, y comenzar a construir juntos perspectivas y soluciones comunes. Y sobre todo, preparemos y lancemos juntos una gran acción internacional el fin de semana del 15 de mayo (#76mars) para ocupar masivamente las plazas en todo el mundo en esta fecha.

#NocheEnPie se fijó como primer objetivo la creación de un espacio de convergencia de luchas. Esta convergencia podría ir todavía más lejos y extenderse a nivel internacional. Existen lazos entre los numerosos movimientos que se oponen en las cuatro esquinas del mundo a la precaridad, a la imposición de los mercados financieros, a la destrucción del entorno, en las guerras y al militarismo, a la degradación de nuestras condiciones de vida.

A la competencia y al egoísmo, respondemos con la solidaridad, la reflexión y la acción colectiva. Nuestras diferencias no son fuente de divisiones, sino la base de nuestra complementariedad y de nuestra fuerza común. Ni escuchados ni representados, nosotros, personas de toda condición, nos reapropiamos juntos de la palabra y del espacio público: hacemos política, porque es asunto de todas.

Hoy ya no es el momento de indignarse en solitario en una esquina, sino de actuar todas juntas. Nosotras, el 99 %, tenemos la capacidad de actuar y de rechazar definitivamente a los del 1 % y su mundo, para desalojarlos de nuestras ciudades, de nuestros lugares de trabajo, de nuestras vidas.

¡El 7 y 8 de mayo, acudamos juntos a París, a la plaza de la República!

El 15 de mayo rebelémonos juntos:
#NuitDebout en todas partes,
#GlobalDebout!


APPELLO INTERNAZIONALE DI #NUITDEBOUT

PER UN INCONTRO A PARIGI IL 7 E 8 MAGGIO 2016 E UNA #NUITDEBOUT GLOBALE (#GLOBALDEBOUT) il week-end del 15 maggio 2016

Il #46marzo (15 aprile), due settimane dopo la grande mobilitazione del 31 marzo a Parigi, il movimento Nuit Debout non smette di diffondersi. In numerose città francesi e europee, le Nuit Debout esplodono e riflettono speranze e rivolte comuni. Tutti quelli che hanno attraversato le piazze occupate e hanno partecipato lo sanno bene : sta succedendo qualcosa.

Abitanti del mondo intero facciamo cadere le frontiere e costruiamo insieme una nuova primavera globale ! Incontriamoci il 7 e 8 maggio prossimi a Parigi, in Place de la République, per dibattere, condividere pratiche e esperienze, e cominciare a costruire insieme nuove prospettive e soluzioni comuni. Ma soprattutto prepariamoci e lanciamo insieme una grande azione internazionale il 15 maggio (#76mars) per occupare massicciamente le piazze ovunque in quella data.

Nuit Debout ha fissato come primo obiettivo la creazione di uno spazio di convergenze delle lotte. Questa convergenza può andare ancora più lontano e estendersi su un piano internazionale. Esistono già dei legami tra i numerosi movimenti che ai quattro angoli del mondo si oppongono alla precarietà, ai diktat dei mercati finanziari, alla distruzione dell’ambiente, alle guerre e al militarismo, al degrado delle nostre condizioni di vita.

Alla competizione e all’egoismo rispondiamo con la solidarietà, la riflessione e l’azione collettiva. Le nostre differenze non sono più fonte di divisioni, ma la base della nostra complementarità e della nostra forza comune. Inascoltati e non rappresentati, noi, persone con storie diverse, ci riappropriamo insieme della parola e dello spazio pubblico: facciamo politica perchè è una cosa che riguarda tutti.

Oggi non è più il momento di indignarsi soli nel proprio angolino, ma è il momento di agire tutti insieme. Noi, il 99%, abbiamo la capacità di agire e respingere definitivamente l’1% e il loro mondo dalle nostre città, dai nostri luoghi di lavoro, dalle nostre vite.

Il 7 e 8 maggio, convergiamo a Parigi a place de la République !

Il 15 Maggio solleviamoci insieme: #NuitDebout ovunque, #GlobalDebout !


APELO INTERNACIONAL DE #NUITDEBOUT
A CONVERGIR EM PARIS A 7 E 8 MAIO DE 2016

POR UMA #NUITDEBOUT EM TODO O LADO (#GLOBALDEBOUT) no fim-de-semana do 15M 2016

A 46 de Março (15 de Abril), duas semanas depois da grande mobilização de 31 de Março, o movimento Nuit Debout não pára de se ouvir. Em numerosas cidades francesas e estrangeiras, as Noites De Pé vêem o dia e testemunham esperanças e revoltas comuns. Todos aqueles que passaram pelas praças ocupadas e que nelas participam sabem-no bem: passa-se qualquer coisa…

Habitantes do mundo inteiro, façamos cair as fronteiras e construamos juntos uma nova Primavera Global! Venham juntar-se a nós nos próximos 7 e 8 de Maio em Paris, place de la République, para nos encontrarmos, debater, partilhar as nossas experiências e os nossos know-how, e começar a construir em conjunto perspectivas e soluções comuns. E, sobretudo, preparemo-nos e lancemos juntos uma grande acção internacional no fim-de-semana do 15 de Maio (#76mars) para nessa data ocupar massivamente as praças públicas por todo o mundo.

Nuit Debout fixou como objectivo primeiro a criação de um espaço de convergência de lutas. Esta convergência pode ir ainda mais longe e fazer-se ouvir a um nível internacional. Existem laços entre os numerosos movimentos que, nos quatro cantos do mundo, se opõem à precariedade, ao diktat dos mercados financeiros, à destruição do ambiente, às guerras e ao militarismo, à degradação das nossas condições de vida.

À competição e ao egoísmo, nós respondemos com a solidariedade, a reflexão e a acção colectiva. As nossas diferenças não são mais fonte de divisões, mas a base da nossa complementaridade e da nossa força comum. Nem ouvidos nem representados, nós, pessoas de todos os horizontes, reapropriamo-nos juntos da palavra e do espaço público: nós fazemos a política porque ela é o assunto que a todos diz respeito.
Hoje não é mais o momento de nos indignarmos sozinhos no nosso canto, mas de agirmos todos juntos. Nós, os 99%, temos a capacidade de agir e de repelir definitivamente o 1% e o seu mundo para os expulsar das nossas cidades, dos nossos locais de trabalho, das nossas vidas.

A 7 e 8 de Maio, convirjamos juntos em Paris, place de la République!
No fim-de-semana do 15 de Maio, levantemo-nos todos juntos: #NuitDebout em todo o lado, #GlobalDebout!


#НОЧНОЕ СТОЯНИЕ ПРИЗЫВАЕТ ЛЮДЕЙ ВСЕХ СТРАН

ОБЪЕДИНИТЬСЯ В ПАРИЖЕ 7 И 8 МАЯ 2016 ВО #ВСЕОБЩЕМНОЧНОМСТОЯНИИ 15 МАЯ 2016

#46 марта (15 апреля), две недели спустя после большой мобилизации 31 марта в Париже, движение Ночное Стояние продолжает расти. Ночные Стояния организуются во многих городах Франции и за рубежом, что свидетельствует об общих чаяниях и протесте.
Все, кто приходил на занятые площади и принимал в них участие, прекрасно знают, о чем идет речь: подул ветер перемен.

Жители всего мира, разрушим вместе границы и сообща заложим основы для новой глобальной весны!
Ждем вас 7 и 8 мая на площади Республики в Париже, месте встреч и дискуссий, где каждый может поделиться своим опытом и умениями и поучаствовать вместе с другими в построении общих перспектив и решений.
И, прежде всего, подготовим и вместе организуем большую международную акцию 15 мая (#76 марта), массово заняв публичные места повсюду в мире в этот день.

Главной задачей, которую поставило себе Ночное Стояние, является создание пространства для слияния различных видов борьбы. Это слияние могло бы пойти дальше, охватывая весь мир. Связи уже налажены между множеством движений, которые борются в разных частях мира с необеспеченностью, диктатом финансовых рынков, разрушением окружающей среды, с войнами и милитаризмом, а также с ухудшением условий жизни.

На соревнование и эгоизм мы отвечаем солидарностью, мыслью и коллективным действием. Наше разнообразие больше не служит источником разобщенности, но, наоборот, основой того, что мы дополняем друг друга и вместе составляем большую силу. Мы не услышаны и не представлены, мы, люди самых разных взглядов, вместе заново присваиваем себе слово и публичное пространство.

Мы занимаемся политикой, поскольку политика – общее дело. Мы – 99% – мы можем действовать и вытеснить окончательно этот 1% со всем его миром из наших городов, мест работы и нашей жизни.

7 и 8 мая объединимся вместе в Париже на площади Республики!

Встанем вместе 15 мая: #НочноеСтояние повсюду, # ВсемирноеСтояние !


#NUITDEBOUTニュイ•ドウブー『立ち続ける夜』から世界へのアピール

5月7日と8日にパリに集合しよう
#NUITDEBOUTPAROUT立ち続ける夜をいたるところで(#GLOBALDEBOUTグローバルに立ち続けよう)を2016年5月15日に実現するために
#46mars (4月15日) 、3月31日 のパリ大規模動員から2週間後、『立ち続ける夜』の運動は広がり続けている。フランスや外国の多くの都市で『立ち続ける夜』が生まれ、皆の共通の希望と怒りの証言となっている。占拠された広場を通り、それに参加する人々はよく知っている。何かが今起こっていると。

世界中の住民のみなさん、国境をなくして新たなグローバルな春を創ろう。5月7日と8日にパリのレピュブリック広場にやって来て、会い、意見を交換し、経験やノウハウを分け合い、共通の展望を立て、共通の解決案を作って行こう。そして、とりわけ、5月15日の国際的大規模共同行動(#76Mars)を共に準備し、予告しよう。この日に世界中の広場を大挙して埋め尽くそう。

『立ち続ける夜』は、様々の闘いが合流する場の創造をまず第一にめざしている。皆の結集をさらに進めて、国際的なレベルに広げることも可能なはずだ。明日もわからない生活、金融界の強権的支配、環境破壊、戦争、軍国主義、生活条件の悪化に反対している世界各地の多くの新しい運動の間にはつながりが存在している。

競争とエゴイズムに対して、私たちは連帯し共同で考え行動すると答える。私たち相互の違いは、対立を生むものではなく、互に補完し合い、力を合わせる拠りどころなのだ。私たちの声を聞く者もなく、代表者も持たない、社会のあらゆるところで生きている私たち全てが、共に自分たちの言葉を取り戻し、開かれた公共の場を創るのだ。こうして、私たちは政治を行う、政治は全ての人のものなのだから。

もはや、一人で孤立してイラ立っている時ではなく、共に行動する時が来た。私たち99%の人間は、行動を起こし、1%の連中と彼等の世界を最終的に追放し、私たちの街、私たちの職場、私たちの生活•人生から追い払ってしまう 力を持っている。

5月7日と8日、共にパリに、レピュブリック広場に集合しよう。

5月15日に共に立ち上がろう。#NuitDebout partout (立ち続ける夜をいたるところで)、#GlobalDebout(グローバルに立ち続けよう)


Merci, thanks, teşekkürler, gracias to all of you, for the translation.

KEDISTAN on EmailKEDISTAN on FacebookKEDISTAN on TwitterKEDISTAN on Youtube
KEDISTAN
Le petit magazine qui ne se laisse pas caresser dans le sens du poil.